Komentāri: Mārcis Bendiks: valdība nepārtraukti un talantīgi producē muļķības

PPirktspēja
Melo. Reproducē.
23.oktobris 2021, 6:55 Atbildēt
nnūuu
Kā tad, jā! Tagad visi mīkstie spiedz, ka tiek nepareizi saprasti. Totālai nespējai vēl nieks atlicis -pirktspēja;););)
23.oktobris 2021, 8:22 Atbildēt
rruksis
Bendik, tu būtu labs komiķis. Jau ģīmis vien tev ir rēcīgs.
24.oktobris 2021, 1:53 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Dieva Vārds, 5. Mozus grāmata, 4. nodaļa:
4 bet jūs, kas Tam Kungam, savam Dievam, BIJĀT pieķērušies, jūs visi esat šodien dzīvi.
5 Redziet, es esmu jums mācījis likumus un tiesas, kā Tas Kungs, mans Dievs, ir man pavēlējis, lai jūs tā darītu tai zemē, kuru jūs ejat sev iemantot.
6 Turiet un dariet, jo tā būs jūsu gudrība un saprašana to tautu priekšā, kuras, kad tās dzirdēs visus šos likumus, teiks: tiešām, šī lielā tauta ir sapratīga un gudra tauta.
23.oktobris 2021, 10:59 Atbildēt
SSuperīgs laiks mudozvoniem
Kats mārcis tagad tiek pie mikrofona
23.oktobris 2021, 10:05 Atbildēt
TTrīsdesmitseptītaisgads
Mudozvoni tiek pie mikrofona pēdējos 33 gadus. Viņi bija galvenie : dziesmotās revolūcijas" aktieri. Bet, katrai revolūcijai ir problēma - kā laikus tikt no šīs varzas vaļā.
Jo paiet pavisam īss brīdis un aktieri laužas atkal uz skatuves
23.oktobris 2021, 13:35 Atbildēt
AAsd
Iielzagļu sulainis no pagultes izlidis...
23.oktobris 2021, 9:37 Atbildēt
GGan jau viņu izdzina
Par savu naudiņu viņš klusētu ,bet par svešu.....
23.oktobris 2021, 10:07 Atbildēt
rrezumē
... vispār valdība tomēr vada. Mārcis kaut ko producē. :)
23.oktobris 2021, 9:54 Atbildēt
kkabala
Mediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
23.oktobris 2021, 9:59 Atbildēt
hhei kabala
Vai tev nebūtu jāārstē slimniekus drīzāk kā jāraksta muļķibas?
24.oktobris 2021, 1:54 Atbildēt
ttrr
īsti neklapē - jau vasarā mirušo skaits bija virs 53 000
23.oktobris 2021, 12:08 Atbildēt
JJau otro dienu
Nepublicē antivakseru (nevis ārstu) murgus...
23.oktobris 2021, 10:58 Atbildēt
CCovids
vakserdauni ej pakaries
25.oktobris 2021, 7:33 Atbildēt
DDžūs
Ok, boomer
23.oktobris 2021, 11:03 Atbildēt
ttavas sētas bērni
Nu ja, upurēsim tevi, Mārci uz latviskā Pērkondieva altāra:)
23.oktobris 2021, 12:52 Atbildēt
ddace
ārprāts ,šitās Sorosa ālavas , nedrīkst laist valdībai tuvumā, lesbietes ir uz sevi ieciklējušās psihiski slimas sievietes , kas domā tikai par savām gultas darīšanām un ērtībām, gluži kā pederasti, visi šie izvirtuļi jāpatriec ar sūdainu koku, tad varbūt Latvijā , kas mainīsies uz labo pusi!
23.oktobris 2021, 7:01 Atbildēt
SSuper
Atbalstu 100% !
23.oktobris 2021, 9:49 Atbildēt
MMāris
Piekrītu,un izslaucīt Rīgas pili no Sorosa padauzām!
23.oktobris 2021, 10:07 Atbildēt
VVaņka
Piekrītu un ieslaucīt, atkal kremļa šalavas!
23.oktobris 2021, 11:03 Atbildēt
jjanis
nesapratu - ja Kariņš nav nelietis, tad viņš ir muļķis, vai kā? un Birkava rokaspuisim Levitam sākušies vecuma jauneklīgā soļošanas mānija? Kurš latviešu politiķis ir priekš Bendika cienījams - lai nākošreiz nosauc, pasmiesimies kopa.
23.oktobris 2021, 7:10 Atbildēt
nnesapratu
Vecīt, tu zini to krievu klasisko anekdoti - un kad visi apmeklētāji būs nolieti ar sūdiem, iznāku es - nevainojamā baltā smokingā. Par to runa. AIZMIRSTIET TAČU POLITIKU UZ BRĪDI. Pilsoņa Bendika zvaigžņu stunda bija tie gadi, kad viņš turējās pie Latvijas otrā lielākā kaprača Andra ''zobu tīrītāja'' Šķēles stērbelēm. Tā vietā, lai runātu par lietu - Šķēles nākšanu pie varas, paša lomu oligarha rebēs, Šķēles ofšoriem un digi-geitu, Šķēli un Kikī, pilsoņa Šķēles jau 14 gadus ilgušu žurcisku slēpšanos no tautas - ko viņš tiešām pārzina, alkāns-fotogrāfs bezd par Sorosu, no kura lietām nejēdz neko, bezd uz cilvēkiem, par kuriem zin tikai no avīzēm, bezd uz visu pasauli kā īsts latviešu rējējs. Tā nav intervija - tā ir veca smerdeļa palaista strūkla, kas nedara godu NRA. Jūsu avīzes kantei no tā labāk nebūs un intervijā citiem viņš tāpat nošļāks Ventspili un visu Lemberga veco komandu.
23.oktobris 2021, 10:25 Atbildēt
kkāda vaina
foršs lasāmgabals,tie covidi jau piegriezušies.
23.oktobris 2021, 19:19 Atbildēt
xxxx
Ticu, tev, Jani, ka tu nesaproti 100%
24.oktobris 2021, 20:38 Atbildēt
ppaga
Pārāk gari - neko nesapratu un apnika.
23.oktobris 2021, 7:13 Atbildēt
kkraņa
jums izglītība ir koridors un mazmājiņa palīgskolā?
23.oktobris 2021, 9:27 Atbildēt
TTetris
Tāda izglītība ir tikai tev, kraņa.
23.oktobris 2021, 10:44 Atbildēt
ddacei
Lezbietes un geji bijuši tūkstošiem gadu pirms mūsu ēras un ir mūsu gadsimtā . Vairāk viņu liekas tāpēc, ka par to runā un skaidro sabiedrībai, ka cilvēki ar visām savām hromosomām utt. ir ļoti dažādi savā dažādībā . M. Golubevas gadījums nav tas, par ko Jūs uztraucaties, bet politiska rakstura. Kas ir tā organizācija, kurā viņa sēž. Kādi ir šīs organizācijas globālie mērķi. Kā šī organizācija ietekmē un ietekmēs katra mūsu dzīvi.
23.oktobris 2021, 7:14 Atbildēt
ggaribaldi
Piekrītu, ka viņš pārāk gari un nekonkrēti kaut ko samuļļājis. Viņam nav tāds talants kā vienkāršība - konkrētība, lai ātri var izkost ko viņš vēlas izvārdot.
23.oktobris 2021, 7:16 Atbildēt
BBrālis banāns
Gari vai īsi bet patiesi !
23.oktobris 2021, 7:30 Atbildēt
MMāris
Tieši tā!
23.oktobris 2021, 10:09 Atbildēt
ccik stulbi var būt
vēl lielāķs kauns dzirdēt kā Latvijas mediji gaudol īdzi nekaunīgiem krieviem-uzticības krīze, uzticības krīze...kam netic???profesoriem??? tad lai iet pie savām marinkām un ne soli pie latvieš profesoriem kauns radio 1 kauns kauns kauns
23.oktobris 2021, 7:42 Atbildēt
VVienprātis
Šķiet, ka daži ir atradinājušas lasīt tekstus, kas ir garāki par 300 vārdiem.
23.oktobris 2021, 7:43 Atbildēt
vvrubļovs
Tas, starp citu, ir viens no iemesliem, kādēļ esam tur, kur esam.
23.oktobris 2021, 8:25 Atbildēt
tta nu
nekonsekvnti teksti, ja feikmanis pie labajiem tur punkts
23.oktobris 2021, 9:26 Atbildēt
RRedziet
problēma,ka nelasa !!!! grāmatas.
23.oktobris 2021, 15:37 Atbildēt
EEllabella
Noteikti uzrakstīto negribēju dzirdēt, bet acīmredzot tā ir patiesība. Vai tiešām vienīgais mērķis latvietim nokļūstot pie varas ir saraust miljonu? Pie varas ir daudzi mani vienaudži un patskolas biedri. Vienmēr esmu domājusi, ka mana paaudze ir ideālisti. Kad tas mainījās, kad pazuda ideāli, morāle, taisnīgums un godīgums un tā vietā nāca cinisms un samaitātība? Vai tiešām prasmīgi izmantojot polittehnoloģijas un ideoloģiju var degradēt personības? Kas to lai zina. Bet skumji, ka tur tiek izpļeperēta mana nodokļu nauda un es maksāšu nākotnē par šodienas nepārdomātajiem lēmumiem.
23.oktobris 2021, 8:42 Atbildēt
ddzīve turpinās
par kuru paaudzi runā?psrs laiku? tikai nevajag, sarkaniem maitām nevar būt godīgi bērni. Tā nemēdz būt!!!! izcili meļi, apmācīti melot zagt jau no vecākiem-cik bija to komunistu, kas nezaga 10-20? veco SAIMNIEKU BĒRNI, NEIZVESTO, AR TIEM NEPINĀS UN NEPINAS TAGAD.VIENS GUDRĪTIS TEICIS-PASAULĒ VIENMĒR UZVAR ĻAUNUMS, bet labā ziņa-LABAIS VIENMĒR PALIEK LABS. ja runātāja runai cauri spdīd-tad man bija labi, zagļi bija draugi, žēl , zagļi nomainījās...nu lai jau
23.oktobris 2021, 9:33 Atbildēt
KKarliks
Neesi taču stulbs ..
23.oktobris 2021, 12:38 Atbildēt
EEllabella
1990 gadā pabeidzu viduskolu un iestājos augstskolā...Mana paaudze stāvēja Baltijas ceļā un sapņoja par labu dzīvi neatkarīgajā Latvijā, bijām gatavi dzīvot ļoti nabadzīgi nākotnes vārdā. Un arī manus vecākus un vecvecākus izveda uz tālo Sibīriju.
23.oktobris 2021, 10:03 Atbildēt
AAsaris
Jau no bībeles laikiem zināma cilvēku daba. Gadsimti iet, bet raksturi tie paši_ vieni grib valdīt, citi zagt, vēl kāds grozās pa vidu lai gūtu labumu sev un savējiem, ir tādi kas samierinās un dzīvo savu mazo dzīvīti savā kastā, izņēmumi ir ideālisti un mākslnieki, bet revolucionāri mūžīgi ir pret kaut ko.
23.oktobris 2021, 9:54 Atbildēt
ddemagogus jau nevar saprast
to muļķu, kur ļāva nozombēties un mirst žēl, bet mūs sirdsapziņa tīra, tika gan informēti, gan brīdināti. Draugus izvēlēties jāprot. Katrs, kurš virina muti, nav draugs. Protams Kariņš ir nekauņu ielenkumā, bet ne jau viņš tos ievēl, varbūt blendiki??? grib lai Kariņš aiziet? grib ļaunupus bļodarsus ļembus?....
23.oktobris 2021, 9:39 Atbildēt
xxxx
Ja Karinu "izestu" ta butu tragedija
24.oktobris 2021, 20:46 Atbildēt
eezītis
Lūdzu nejauc latviešus ar latviski runājošiem !
23.oktobris 2021, 9:56 Atbildēt
TTāds kā ģeķis
Interesanti ,ko gan tu gaidiji no viesstrādniekiem ,svešķermeņiem !
23.oktobris 2021, 8:43 Atbildēt
FFinks
Muļķīgi ir no krūmiem riet.
23.oktobris 2021, 8:54 Atbildēt
llai nu darbojas
bet neturas mute ciet...sugas suņus iespējams izglītot, kranči kā sanāk. man vienalag soross zog, vai ļembis...ja valstī nav tiesiskuma-viss pa tukšo. Ja naudu vairs nezog, bet nekorekti iegūst...
23.oktobris 2021, 9:42 Atbildēt
EEzis
Nu šā vai tā, bet tam, ka vakcinācijas centri tika taisīti naudas slaukšanai var noticēt.
23.oktobris 2021, 8:54 Atbildēt
nnekas jau nemainās
tas 100% fakts. Ja viss būs meli, kurš lasīs.Bet a/p visi vienādi, tikai nevajag. PAR glupāki, iesācēji...bet gan jau, pāris avena/pudencijas konsultācijas un būs okei
23.oktobris 2021, 9:44 Atbildēt
ooma
Prieks lasīt skaidri pamatotu un autora pārliecībā balstītu rakstu. Domāju, ka nākamajās vēlēšanās doma "pret bijušo koalīciju" būs daudziem vleētājiem, un tad būs interesanti redzēt, kā tiks meklēta izšķiršanās starp ZZS, Saskaņu vai Gobzemi.
23.oktobris 2021, 9:24 Atbildēt
dde Soto
vai tiešām ivan ivana dēls ? Kā ir tēlot "omi" ? Stipri uzbudinies ? [ smīn ]
23.oktobris 2021, 9:33 Atbildēt
ddomele
saprotams viedoklis. Levits varētu viennozīmīgi un publiski pateikt Kariņam, ka ir noziegumi, kam nav noilguma termiņa. Ar atvērtu muti gaida, ka varbūt kāds NATO stratēģis ieteiks rūpīgi izvērtēt lēmumu ietekmi ilgtermiņā. Ar Hruščova latvāņu eksperimenta sekām cīnamies vēl šodien. Superiedarbīgās potes iepērkam vairākiem gadiem? Latvijas nākotne? Teritorija, kurā, no potes atkarīgajiem iedzīvotājiem, atļauts strādāt tikai paklausot bez iebildumiem. Un aizsargās teritoriju, bet ne savu valsti, pret tiem uz kuriem norādīs saimnieki.
23.oktobris 2021, 9:37 Atbildēt
dde Soto
briesmiigi kremt, ka Latvija uz visiem laikiem ir prom no noskrandushaas, agresiivaas un fashistiskaas rašņas, vai ne ? [ smīn ]
23.oktobris 2021, 9:40 Atbildēt
FFedja
Protams, izbīdītie apvainojušies uz visu Pasauli.
23.oktobris 2021, 9:40 Atbildēt
vvērotājs
Vai šim te 'viedokļa paudējam' gadījumā nebija vispārzināma iesauka "Mārcim vairāk neliet"???)
23.oktobris 2021, 9:41 Atbildēt
OOmas mazmeitiņa
Nu gan lej ūdeni. Es tur pilnīgi nekādu pamatojumu nesaredzēju. Vēl vairāk, kaut kādas savārstītas dogmas uzspiešana. Nu ļoti atbilst nra melnā humora stilam. Ko līdz sākas garās pasakas par Sorosu, velk uz nelabumu, lai tērētu laiku un lasītu melnus murgus līdz galam.
23.oktobris 2021, 9:43 Atbildēt
ppersonāliju naomaiņa
nu re, visi jau nav muļķi...tā ir, nomainījas zagļi, dažiem kreņķis, citiem prazdņiks
23.oktobris 2021, 9:46 Atbildēt
FFedja
Bendik, beidz pūst Kremļa stabulē!
23.oktobris 2021, 9:45 Atbildēt
ttā sanāk
viņs tikai naudas...un kremlis to nežēlo
23.oktobris 2021, 9:47 Atbildēt
BBokseris un svarcēlājs
Fedja! Nebrauc virsū Bendikam!
23.oktobris 2021, 21:40 Atbildēt
HHei
Šis arī jūtas izstumts no varas un ietekmes, tāpat kā tā nra kundzīte, kas agrāk rakstīja grāmatas par to ar cik ļoti daudziem valstsvīriem pārgulēja. Bet tagad gadiņi, gadiņi un vairs nekā. Tad paliek tikai melna žults, kuru izgāzt uz sabiedrību.
23.oktobris 2021, 9:46 Atbildēt
aatceramies atceramies
re, cilvēki atceras, lieliski...tos tekstus medijos labi atceros, ko sarkanais sekss tika visur slavināts, savus pusuadžus savaldīt nevarēju, sarkanie ma..ību sludināja no visiem kaktiem, godīga meiten bi atpalivcvīab un godīga ģiemene =stulbums, jeb vienkārši vecene nevar dabūt žigolo, tāpēc godīga... man pat tie raksti saglabāti, kādreiz būs cenā
23.oktobris 2021, 9:50 Atbildēt
HHau
Nu kā tu tā par Nezālīti !
23.oktobris 2021, 9:51 Atbildēt