Studētgribētājiem ir vērts iemest acis pasaules augstskolu reitingos

Jau pavisam drīz vidējo mācību iestāžu absolventiem būs jāpieņem lēmums, kurā no augstskolām studēt. Lai atvieglotu izvēli, “Neatkarīgā” atgādina par Latvijas augstskolu panākumiem pasaules lielākajā augstskolu reitingā “U-Multirank”, kur augstākie rezultāti ir Rīgas Tehniskajai universitātei, Ekonomikas un kultūras augstskolai un Rīgas Stradiņa universitātei.
©Gints Ivuškāns/F64

Augstskolu reitingu sistēma ir stabili iesakņojusies mūsdienu pasaulē. Reitings pamatā tiek uzskatīts par skaitlisku panākumu vai popularitātes salīdzinošu vērtējumu. Universitāšu starptautiskos reitingus veido nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumi, lai salīdzinātu augstākās izglītības iestādes dažādās valstīs, ņemot vērā dažādas indikatoru un kritēriju kombinācijas, kā, piemēram, absolventu skaits, izcilība pētījumos utt.

Starptautiskie augstskolu reitingi un to izmantošana vietējā mēroga augstākās izglītības politikas veidošanā ir diezgan jauna parādība Latvijas augstākās izglītības telpā, kas ietekmē augstskolas komercializācijas iespējas, starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju. Augstākās izglītības internacionalizācija un augstākās izglītības eksports kā daļa no ekonomisko procesu globalizācijas pasaulē ir radījuši nepieciešamību pēc dažādu augstākās izglītības iestāžu starptautiskās salīdzināšanas, kam vēl pirms desmit gadiem nebija īpašas nepieciešamības.

Studentu piesaistei augstskolas cenšas izstrādāt atbilstošas mācību programmas un atlasīt atraktīvākos pasniedzējus. Katra augstskola rada resursus mācību vielas apguvei un inovāciju ieviešanai, kas bieži vien sekmē lielāka studentu skaita piesaisti. Atvērtās robežas sekmē iespēju arī Latvijas augstskolām kļūt pazīstamām citās valstīs, līdz ar to augot to atpazīstamībai un popularitātei.

Latvijas augstskolu vērtējums U-Multirank 2022 reitingā

“U-Multirank” ir unikāls, daudzdimensionāls un starptautisks augstākās izglītības reitings iestādēm. Tas ir lielākais pasaulē, bet tā nav līgas tabula, tāpēc “U-Multirank” nav nevienas labākās universitātes. “U-Multirank” ir veidots, lai potenciālie studenti varētu izvēlēties savu universitāti, jo augstskolu sniegumu iespējams izvērtēt pēc konkrētām zinātnes un studiju jomām. Veidojot reitingu, izmantota pašu augstskolu sniegtā informācija, dažādu starptautisku un valstu datubāzu informācija, kā arī aptauju rezultāti.

“U-Multirank” reitingam ir piecas daļas - studiju process, pētniecība, tehnoloģiju pārnese jeb valorizācija, internacionalizācija un reģionālā iesaiste. Katrā no šīm daļām augstskolas tiek izvērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Augstskolu sniegums katrā jomā novērtēts skalā no A, kas nozīmē augstāko vērtējumu, līdz E.

Latvijas augstskolām šis reitings ir svarīgs, jo kopš 2016. gada Izglītības un zinātnes ministrija līgumos ar augstskolām par budžeta finansējuma piešķiršanu ir ietvērusi nosacījumu par piedalīšanos “U-Multirank”.

2022. gada “U-Multirank” reitingā iekļauta informācija par 2200 augstākās izglītības iestādēm no 96 valstīm. “U-Multirank 2022” ir pārstāvēta 21 Latvijas augstskola. To iegūtais augstākais - A līmeņa - vērtējumu skaits svārstās no 15 līdz 2. Visvairāk A līmeņa vērtējumu šajā reitingā ir ieguvusi Rīgas Tehniskā universitāte, informē “labsoflatvia.com”.

Latvijas augstskolu saņemtie A vērtējumi:

 • Rīgas Tehniskā universitāte: 15
 • Ekonomikas un kultūras augstskola: 13
 • Rīgas Stradiņa universitāte: 12
 • Daugavpils universitāte: 10
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte: 10
 • Banku augstskola: 9
 • Liepājas universitāte: 9
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: 9
 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola: 8
 • Latvijas Kristīgā akadēmija: 8
 • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA: 7
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija: 7
 • Transporta un sakaru institūts: 7
 • Latvijas Universitāte: 6
 • Baltijas Starptautiskā akadēmija: 5
 • Latvijas Kultūras akadēmija: 4
 • Ventspils augstskola: 4
 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija: 3
 • Biznesa augstskola “Turība”: 2
 • Latvijas Jūras akadēmija: 2
 • Rīgas Ekonomikas augstskola: 2

2021. gadā “U-Multirank” reitingā visvairāk augstāko A vērtējumu Latvijā saņēma Rīgas Tehniskā universitāte (13), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (10) un Banku augstskola (10), rakstīja “labsoflatvia.com”. Deviņus A 2021. gadā saņēma četras augstskolas: Daugavpils universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (tagad Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Latvijas Kristīgā akadēmija un Rīgas Stradiņa universitāte.

RTU jau 15 A līmeņa vērtējumi

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) “U-Multirank 2022” reitingā ir saņēmusi 15 A vērtējumus. Piemēram, studiju procesā ar A novērtēts RTU ieguldījums digitālajā izglītībā, kā arī dzimumu līdzsvars studijās. Pētniecībā A vērtējumu RTU saņēmusi par starpdisciplināro publikāciju skaitu, ienākumiem no pētījumiem, pēcdoktorantūras studentu skaitu, kā arī par pētnieku publikācijām atvērtās piekļuves žurnālos.

Savukārt tehnoloģiju pārneses jeb valorizācijas sadaļā ar A novērtēts pašas RTU dibināto jeb “spin-off” uzņēmumu skaits, kā arī absolventu izveidoto uzņēmumu skaits. Internacionalizācijā augstu novērtētas RTU izveidotās studiju programmas angļu valodā, studentu mobilitātes apjoms, kā arī publikācijas, kas tapušas sadarbībā ar citu valstu kolēģiem. Toties reģionālajā ietekmē ar A līmeni novērtēta bakalaura un maģistra grāda ieguvēju karjeras veidošana reģionā, kā arī publikācijas, kas tapušas sadarbībā ar industrijas partneriem.

Labākais rezultāts starp privātajām augstskolām: EKA

“U-Multirank” vērtējumā Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) ir ierindota pirmajā vietā starp Latvijas privātajām augstskolām.

Ar vērtējumu A ir novērtēti vairāki EKA rādītāji: mācībspēku pedagoģiskās prasmes, investīcijas izglītības digitalizācijā, maģistra programmu studentu absolvēšana laikā, ar mākslu saistītie rezultāti, mācībspēku publikācijas, uzņēmumi, kas izveidoti, pamatojoties uz zināšanu nodošanu, ienākumi no nepārtrauktas profesionālās pilnveides, absolventu nodibināto uzņēmumu skaits, bakalaura un maģistra programmas angļu valodā, ārvalstu mācībspēki, kā arī bakalaura un maģistra studiju programmu absolventu nodarbinātība.

RSU sasniedz līdz šim labāko rezultātu

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) “U-Multirank 2022” ir sasniegusi savu līdz šim labāko rezultātu, kopskaitā saņemot 12 augstākos A vērtējumus. Viens no šiem vērtējumiem iegūts rādītājā, kas reitingā ir iekļauts pirmo reizi un kurā analizētas investīcijas, kas ieguldītas digitālajā izglītībā.

RSU A vērtējumus ir saņēmusi katrā no piecām definētajām darbības jomām, turklāt augstskolai gada laikā izdevies uzlabot arī B vērtējumu skaitu, no pieciem uz deviņiem.

“U-Multirank” visvairāk - piecus - A vērtējumus RSU ir ieguvusi pētniecības jomā. Tie saņemti tādos rādītājos kā atvērtās piekļuves un profesionālās publikācijas, pēcdoktorantu skaits universitātē, radošie rezultāti pētniecībā, kā arī vienā no reitingā iekļautajiem dzimuma līdztiesības rādītājiem - zinātniskās publikācijas, kurās autores ir sievietes. Otra labākā joma, kurā RSU ieguvusi trīs A vērtējumus, ir reģionālā iesaiste. Tajā visaugstāk novērtēta bakalaura un maģistra programmu absolventu nodarbinātība reģionā, kā arī publikāciju īpatsvars ar līdzautoriem no reģiona.

Savukārt trešā stiprākā RSU joma “U-Multirank” vērtējumā ir starptautiskā orientācija, kur A vērtējums iegūts gan par ārvalstu akadēmiskā personāla īpatsvaru, gan publikāciju īpatsvaru ar ārvalstu līdzautoriem. Abās pārējās darbības jomās (mācīšana, mācīšanās un zināšanu nodošana) RSU ieguvusi pa vienam A vērtējumam katrā.