Komentāri: Brīdina, ka, mainoties valdošajai koalīcijai, par noziedzniekiem var noformēt arī šobrīd valdošos

OOzo
Nu ne tikai var! Tas ir nepieciešams! Valdošās klikes politiki ir rūpīgi jāsasēdina pa cietumiem ar mantas konfiskāciju! Vai tad šis diźzadziens un dižkrāpiens paliks bez prēmijām un uzslavām?
21.oktobris 2021, 5:45 Atbildēt
VVecsčekists
LV KNAB ir jābūt uzmanīgam un jāsaprot, jāpamana, ka specdienestam iesaistoties politikā ... vienmēr cieš specdienests.
Tā ir noticis ar atsevišķiem indivīdiem un ar veselām organizācijām, ieskaitot manu jaunības dienu kantori. Izpētiet rūpīgi un jums taps skaidrs!
Kāpēc cilvēki grib vienmēr kāpt uz tā paša grābekļa , tas gan nav skaidrs.
21.oktobris 2021, 7:20 Atbildēt
AAtver acis
Ja likums attiecas uz ikvienu, tad noziegums jāsoda un vainīgie cietumā. Kas mums notiek, valda noziedznieku koalīcijas? Un tas ir normāli? Tagad ar tautu izdarās, ka patīk. Jūs esat vergi vai? Vai deviņdesmitajos par šo bijām uz barikādēm. Par kaut kādu pūci, feldmani u.c. brāļiem kangariem. Acis uz debesīm un paskatieties, kā indē debesis, tad acis uz leju, uz Māti Zemi, ko redzat? Paskatieties uz kļavu lapām. Nekad dzīvē nebūsiet redzējušī tādus melnus plankumus. Lūk, noziedznieki. Un mūs vēl sūta spaidu kārtā kā geto, indi špricēt.
21.oktobris 2021, 11:13 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
22.oktobris 2021, 18:42 Atbildēt
DDauņeksterminators
Vispirms atver acis pats un izpēti, kāda baktērija parazitē uz kļavu lapām. Tādas redzu pēdējos 60 gadus.
21.oktobris 2021, 21:09 Atbildēt
NNu gan
Kas tad notiek cilvēka ķermenī?
21.oktobris 2021, 11:14 Atbildēt
AAuza
Leviska satversmes tiesa ir super. Riktigi tiesiska valsts.
21.oktobris 2021, 6:02 Atbildēt
LLabibūs
Prieks būtu redzēt pašreizējos valdniekus cietumā.
21.oktobris 2021, 6:19 Atbildēt
TTagad
Tā arī būs! Par to nav šaubu!
21.oktobris 2021, 7:22 Atbildēt
BBlēņas
Jā kas, tad Kariņš paķers koferīti, ielēks airbaltika un pazudīs tālēs zilajās, kā papēži vien cilājās...
21.oktobris 2021, 7:46 Atbildēt
GGada glezna
Ņemiet vērā, ka esošā plutokrātija ir tik tālu deģenerējusies, ka neapjēdz banalitāti:
plutokrātija paātrināti rok sev kapu.

Vai arī Latvijā būs kaut kas līdzīgs Staļina režīmam, kad biedrs Staļins miljoniem likvidēja buržuāziskos "deģenerātus". Nav izslēgts, jo plutokrātija uzvedās neadekvāti.

Kas attiecas uz tādiem knariņiem, tad vēsture rāda, ka biedrs Staļins sasniedza arī biedru Trocki, kas sekmīgi bija pametis "plaukstošo" PSRS.
21.oktobris 2021, 12:58 Atbildēt
MMaris
Kāpēc Latvijā premjers ir ASV pilsonis, vai tas ir normāli, cilvēkiem var būt citas valsts pilsonība, bet viņi nevar būt valdībā un ieņemt augstus amatus valsts pārvaldē
21.oktobris 2021, 11:43 Atbildēt
MMāris
Pirmo Bordāneli!
21.oktobris 2021, 9:36 Atbildēt
AAgate
To Māris
Pirmais kritīs Bordāns, tur taisnība, un tad juks koalīcija.
21.oktobris 2021, 9:54 Atbildēt
AAsterix
Cietumā!!! Vēl tālāk turpināsim viņus par mūsu naudu barot??!!! Uz paneli un tikai!!!
21.oktobris 2021, 10:22 Atbildēt
RRuta
Šitā vēlot,vai labi būs un prieks būs, ja pašam nesagadās.... Pirms apdomā!
21.oktobris 2021, 13:44 Atbildēt
JJukums
Visticamāk, tieši tā arī notiks, Kariņam, Pavļutam un viņu atbalstītājiem nāksies atbildēt arī likuma priekšā. Ar morālo atbildību vien te nepietiks.
21.oktobris 2021, 6:28 Atbildēt
GGaidu vēlēšanas
Visa pašreizējā koalīcija, tās deputāti un radinieki
21.oktobris 2021, 8:26 Atbildēt
MMirte
Nav japasludna tas, kas ir acīmredzams. Pārdesmit gados ir zaud
eta trešdala vasts iedzīvotāju nemiīgi tiek kurināts naids ; uzturēta neredzēta zemisku melu un iekuīības atmosfēra. Sabiedrības debilizācija iet uz plnu klapi. Arī ar LR1, LTV1 - par to pašu cilvēciņu nodokļos atņemto naudņu.
21.oktobris 2021, 6:33 Atbildēt
ZZizlis
Cik dažādās Latvijās mēs dzīvojam. Es redzu mūsu valsts attīstību, palielinātas algas, iespēju atvērt savu biznesu, iegūt izglītību un dzīvot Rīgā, kura ir kļuvusi ļoti Eiropeiska. Un tad ir otra latviešu daļa, kurai viss vienmēr ir slikti. Varbūt problema nav valdībā, bet Jūs esat lūzeris?
21.oktobris 2021, 9:39 Atbildēt
RRuta
Zizlis Piekrītu, uz visu skatos savām acīm un nevaru saprast šo lielo nekaunību un ļaunumu mūsu pašu cilvēkos!
21.oktobris 2021, 13:56 Atbildēt
uutopists
Jā tas tā ir - palielinātas algas, iespēju atvērt biznesu utt.... tikai, kam tās algas palielina, kam tās biznesīgās lietas tiek ....citās valstīs vismaz netiek bremzēts bizness un pat stimulēts, kā tas ir kaut tepat kaimiņos baltijas valstīs. Ir jau forši būt visu laiku pēdējā trijniekā eiropas savienībā ne tikai ekonomikā , bet visās lietās. Cik es saprotu , ka tā ir tā ofigenno krutā lieta uz kuru mēs tā tiecamies. Vēl drusciņ piestrādāt varnešiem un mēs sasniegsim , ka esam pirmie visā no otra otra gala. Vai tas bija tas par ko mēs sapņojām 30 gadus atpakaļ esot uz barikādēm?????
21.oktobris 2021, 13:27 Atbildēt
kkauna nav
Vai tu no prezidenta kancelejas?
21.oktobris 2021, 11:31 Atbildēt
AAgate
To zizlis
Ja valsts attīstība ir Eiropeiska Rīga, ja attīstība ir aizņemties 18 miljardus kredītā un maksāt katru dienu 1 miljonu procentos, ja attīstība ir sagrautā infrastruktūra ārpus "ūdensgalvas", O. K., tad mums ir attīstība.
21.oktobris 2021, 9:58 Atbildēt
AAntiv
Rīga ir kļuvusi Eiropeiskāka?:))))))
21.oktobris 2021, 9:47 Atbildēt
YYes
Ušaks gan ir kļuvis eiropiskāks. Sēž Briselē un čihājet uz mums. Bet mēs - pa pēdējām vietām Eiropā, lai gan pirms kara, ulmaņlaikos, daudzviet bijām pirmie. Ar visu to, ka 1. pasaules kara laikā bijām visizpostītākie, jo te gandrīz visus kara gadus stāvēja frontes līnija. Bet tagad Eiropā mēs iegājām kā viena no attīstītāām padomju republikām. Kas mums traucē būt pirmiem Eiropā? Es domāju, ka pašu zaglība un alkatība.
21.oktobris 2021, 11:05 Atbildēt
PPirktspēja
Tāpēc jāsūta dirst visas politiskās partijas. Tām nav vietas valdībā.
21.oktobris 2021, 6:43 Atbildēt
VVentilis
Precīzi!
21.oktobris 2021, 7:58 Atbildēt
tttt
...pareizi, Pinočetam ir jānāk!
21.oktobris 2021, 10:17 Atbildēt
YYes
Kaut vai. Tad varbūt izbeigsies valsts izzagšana un izsaimniekošana.
21.oktobris 2021, 11:18 Atbildēt
JJuris
KNAB nav jampamiņi ,viņi ir Vienotības satelīts , kas pilda jenotu uzdevumus !
21.oktobris 2021, 6:47 Atbildēt
RRita
Arì Prezidents ir politiķu iecelts , nevis Tautas ievēlēts ,tāpēc negaidiet šajā samazgu spainī kādu likumību , taisnību , cilvēktiesības !
21.oktobris 2021, 6:53 Atbildēt
llabrītiņš
Kad,kurā Latvijas vēstures posmā prezidents ir bijis tautas vēlēts?Pasaules valstīs lielākoties prezidentu vēl parlaments.Kas mainītos,ja tauta vēlētu?tauta vēl parlamentu.
21.oktobris 2021, 10:35 Atbildēt
YYes
Nerunā niekus! Pasaulē ir visādi. Latvija pierāda, ka parlementa prezidents mums neko daudz nevar dot - Satversme viņa tiesības ierobežo līdz tīri dekoratīvām. Mums ir vajadzīgs tautas vēlēts prezidents - ar lielākām tiesībām un lielāku atbildību
21.oktobris 2021, 11:22 Atbildēt
aanda
sen bija laiks
21.oktobris 2021, 7:07 Atbildēt
VVoss A
Paldies autoram par rakstu!
21.oktobris 2021, 7:21 Atbildēt
nnesapratu
Šoreiz raksts bez jēgas. Atkārtoju, individuāli pelnošs fotogrāfs un tāds-ko-visi-pazīst tusiņvīriņš Bendiks kaut ko zina TIKAI par Šķēli un šķēlistiem 1998 - 2008 periodā. Nu tad stāsti, ja gribi runāt. Pēc īsas aptaujas Rīgas ielās intervētāji jau kā padsmito būtu satikuši muldekli, kas visu šo pašu sarunātu. Bendika ''Mārcim vairāk neliet'' runas plūsma ir kā alkāna filozofēšana sabiedriskā atejā pa vidu starp gāzu izdalījumiem. Ļaudis, jopcik, jums tiešām nav ko lasīt? Šis feiss pašlaik neizlaupa valsti tikai tāpēc, ka neviens peksim tādus taukus nedos. Atjēdzieties!
21.oktobris 2021, 9:49 Atbildēt
VVisukungs Ādolfs
"Svarīgākā pazīme, kad amatu dalīšana ir uzskatāma par noziegumu - tas ir tad, ja to dara ZZS, nevis koalīcijas partijas. Ja amatus dala apvienība “Attīstībai/Par”, tad tas ir politiskais process. Lūk, galvenā atšķirība"
LIELISKS PIEMĒRS
21.oktobris 2021, 10:33 Atbildēt
MMelits
Krišjāni , tu ?
21.oktobris 2021, 10:17 Atbildēt
vva vellos
Mārci, tu jau 10.17 no gultas izkļuvi!
21.oktobris 2021, 10:27 Atbildēt
aaivarsz
Kā ĪLENS NO MAISA lien ārā "nra" Lemberga vai(UN) aizstāvība. Tiek speciāli piemeklēti INTERVĒJAMIE,kā šinī gadījumā "pļurksteklis" Bendikss,kurš kā saka "pašu velnu izrunās no elles ārā",ko arī šai intervijā redzam.
21.oktobris 2021, 8:02 Atbildēt
FFakts
ja kontrargumentu nav , lamāšanās !
21.oktobris 2021, 8:11 Atbildēt
kknābis
Tu neesi gadījumā tas sīkais zaglēn pūce????
21.oktobris 2021, 8:38 Atbildēt
ttādā gadījumā
Viņam vajag likt izrunāt ārā no cietuma Aivaru.
21.oktobris 2021, 10:37 Atbildēt
YYes
Bendiks ir gudrs džeks, pie viena arī asprātīgs. Arī labs fotogrāfs - redzēju izstādē viņa bildes, respect!
21.oktobris 2021, 11:25 Atbildēt
jjeserim
Bendika gudrība, asprātība un amata prasme te nav no svara. Ja esi rados vai citādi dievini, tavas ģelas. Runa ir par to, ka šis frukts ilgus gadus bija pilsoņa Šķēles krancis un darīja visu, lai Latvija būtu tai pačā, kur tā nonāca 2008. Tev neviens neliedz respektēt svaigi nokrautu šaizi, no tā tā nepārstāj būt šaize un smakot. Ieraudzīju, arī otrs Šķēles klēpja suņuks Jurģis ''asiņainais punduris'' Liepnieks šodien te nokrāvis. Mākoņpapiņš atkal grib politikā, vai?
21.oktobris 2021, 15:31 Atbildēt
aaivarsz
P.S. aiz (UN) pazudis ZZS!!! aizstāvība
21.oktobris 2021, 8:05 Atbildēt
KKomunisma rēgs
Kādreiz atlaida no darba, ja nebija komunistu partijā, tagad atlaidīs, ja neesi vakcinēts! Nākamais solis- atņemt nevakcinētajiem īpašumus un izolēt geto!
21.oktobris 2021, 8:16 Atbildēt
EEvo
Daudzi jau atbalsta taadu riiciibu.
21.oktobris 2021, 15:15 Atbildēt
GGaidu vēlēšanas
Šobrīd pie varas ir bandītiska noziedznieku valdība, kas veic represejijas pret iedzīvotājiem.
Secinājums viens - nabaga trimdinieki atgriezušies Latvijā ar naidu pret Krieviem un komunistiem, realizē savus tautas iznīcinošos plānus, uzskatot visus šeit palikušos pēc 1945 gada par komunistiem, ienaidniekiem, Kremļa troļliem un vainīgiem viņu izsūtīšanā vai piespiedu bēgšanā. Nesaku par visiem, bet par dažiem valdošajiem personāžiem, tā tas ir, ar Pūdeli priekšgalā.
21.oktobris 2021, 8:34 Atbildēt
IIevs
Dobelīte kā mazs emirātu dimantiņš. Visu ko var atļauties. Un vēl tur ir burvīga slimnica , mediķi. Pat izbrīns- liela slimnica, liela (gan ne pilnībā) apdzīvota pamestā infekcijas ēka , bet sasirgušo covit slimnieku uzņemšana nenotiek , kamērt Stradiņi un Austrum klīnika tiek pārslogota ???
21.oktobris 2021, 8:43 Atbildēt
VVar gan
Uzņemšana notiek, tikai no novada. Ar covid arī salīdzinoši maz slimo, kāpēc tā?
21.oktobris 2021, 9:09 Atbildēt
ssvddvs
Nākamais solis šai valdošai koalīcijai ir viltot vēlēšanas, līdzīgi kā ASV. Ņemot vērā mediju korumpētību, Gobzems tiks zākāts.
21.oktobris 2021, 9:04 Atbildēt
MMāris
Tāpēc jau gatavo ID balsošanas sistēmu!
21.oktobris 2021, 9:40 Atbildēt
PProtams
vieglāk muhļīt tautiņu !
21.oktobris 2021, 10:19 Atbildēt
ddomele
dzīvosim saskaņā ar dabas, spēcīgākā, likumu. Valdība jau to dokumentē. Saskaņā ar šo likumu krišjāņi var brīvi rīkoties ar visu, līdz brīdim, kad uzrodas kāds spēcīgāks.
21.oktobris 2021, 9:29 Atbildēt
kkaut kādi murgi
hm, 'valda' Kariņš, bet zog jau ap zzs...partiju biedri hi hi hi...ka valstī nav tisiskuma, tas jau 30 gadu nopelns kuru partiju?? gribat godmani kriššš'top ĀNU, šekeli, ģenētisko nodziedznieku sraju...KO JŪS VĒLATIES ???? 'prokurori', kuri nevakcinējas...tur ejam???
21.oktobris 2021, 9:30 Atbildēt
ttā jau
Kariņam jādzīvo demokrātija ar citiem, kurus savēl debilie-savējos. Muļķu saraksti tagad ir, vērosim, ko ministrs darīs ar savējiem...mūsu saulcerīte modīses vai nē...
21.oktobris 2021, 9:32 Atbildēt
hha ha
jā,bet to kam būt valdošajā koalīcijā un kuram nekad tur nebūt jau nosaka tie,kuri skaita tās saeimas vēlēšanu balsis,tieši viņi ir tā latvijas valsts patiesā neredzamā vara.
21.oktobris 2021, 9:30 Atbildēt
mmurkšķis
Bet balsis skaita ASV vēstniecībā!
21.oktobris 2021, 9:34 Atbildēt
vvar kļūt godīgi
piekrītu, cimdars jau sevi atklāja un pārsprāga no stulbuma, godīgu vēlēšanu nav, bet ja neļaut debilajiem noteikt dienas kārtību???? NO ŠODIENAS NEĻAUT!!!!!!!!!!!!!!REDZ, TAČU, KA TUPIKĀ AR SAVIEM IEVĒLĒTĀJIEM.
21.oktobris 2021, 9:36 Atbildēt
ddomele
kad paliks garlaicīgi, var samainīt vietām būrī sēdošo figurantu ar esošajiem varnešiem. Pašu rakstīto likumu ietvaros.
21.oktobris 2021, 9:42 Atbildēt