Komentāri: Senioriem izmaksās 20 eiro pabalstu, pārbaudot vakcinācijas datu bāzi

22.10.2021. Inga Paparde
 
LLūdzu sīkāku informāciju
Forši ! Šķirošana , uzpirkšana , diskriminacija iet pilna sparā ! Ja šadas darbibas veiktu kāda privatpersona ,privātfirma ,utt tad to varetu saprast ,bet ja to veic valsts par nodokļu maksātaju naudu tad ta jau ir diskriminācija ! Ar ko sapotetais ir labāks par nesapotēto
, kurš nepārkapj nevienu likumu , Satversmi , cilvektiesibu normas , kuram deva garantijas asv pilsonis , eiropas lielie valdnieki ka potēšana būs tikai brīvprātiga bez jebkadiem maldiem ,šantāzas ,uzpirkšanas ,meliem un citām diskriminējošam ietekmēm ?
22.oktobris 2021, 5:44 Atbildēt
LLūdzu sīkāka informācija
Ej vakcinējies muļļa, nevis spamo pie katra raksta katru dienu...
22.oktobris 2021, 8:00 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
22.oktobris 2021, 18:39 Atbildēt
AAcīmredzamsfakts
190 idioti
22.oktobris 2021, 22:19 Atbildēt
NNornālais cilvēks
Muļļa, ja tu man ar draudiem un šantāžu pavēlētu iedzert nezināmas izcelsmes šķidrumu, par to piedāvājot kukuli 100, - eiro, tu tiktu tiesāts par kukuļdošanu, draudiem un šantāžu. Kad tiesās Papļutu un Kariņu? Viņi dara to pašu - lamā, nolād iedzīvotājus kā suņus, draud ar fizisku spēku / kā savādāk tulkot obligātu vakcināciju pēc 50 gadiem?/ potēt vecākos ļaudis. Kā lai jūtas seniors 80 gados, sagaidot, ka viņa mājās iebruks papļuta roklaižas, izlauzīs rokas un nopotës? Jo kā gan savādāk tas varētu notikt? Varbūt dzįs ar suņien tanti no lauku mājas, kur " visapkārt klejo covid slimnieki", uz potēšanas autobusu?
22.oktobris 2021, 11:05 Atbildēt
PPROTOBALTS
v.a.-šie 2 burti jāpieraksta pie paraksta,ja cilvēks ko dara ne īsti pēc savas iniciatīvas,pispiests(vicus actus).
Lai komplikāciju-alerģiju,nāves,medikamentu izdevumus varētu piedzīt no vakcīnas kompānijas,veselības ministra.
22.oktobris 2021, 11:22 Atbildēt
oopā
kas tev plēš ko kurš dara
22.oktobris 2021, 9:34 Atbildēt
PPlēš gan
sāk jau apnikt tā iecietība pret muļķiem, kuru dēļ cieš ārsti un arī visi pārējie ir ierobežoti.
22.oktobris 2021, 9:56 Atbildēt
PPROTOBALTS N haplogroup
Eģiptē vien 7,7%vakcinēti,tu to komentāru par viņie,valsti,kurā kopā ar Izraēlu visaugstākā dzimstība.
22.oktobris 2021, 11:25 Atbildēt
dde Soto
te jau vienkārši kremļa troļļu fermas čatbots smako un kūda.
22.oktobris 2021, 8:01 Atbildēt
AAina
Ar ko atšķiras nevakcinets cilvēks no vakcinēta? Abi var saslimt, abi var nomirt, bet nevakcinētais nevar nomirt no vakcīnas..
22.oktobris 2021, 8:10 Atbildēt
MMārīte Reņķe
Pilnībā piekrītu
23.oktobris 2021, 15:54 Atbildēt
SStarpība liela
Vakcinētajam būs 20x5= 100€
Nevakcinētajam būs 0€
Katrs pats var izvēlēties 100vai0
22.oktobris 2021, 9:32 Atbildēt
PPROTOBALTS N haplogroup
starp bulciņām iebāz 5x20-pērkamā dvēsele,ej biržā spekulēt ar vakcīnu akcijām,dabūsi piectik
22.oktobris 2021, 11:27 Atbildēt
SSarma
Man tas kapeikas neko neizsaka.bet savu veselibu es neiesu bojat.
22.oktobris 2021, 11:15 Atbildēt
MMāris
Kukulis izmisušajiem senioriem!
22.oktobris 2021, 10:23 Atbildēt
ĻĻuba
ti tupaja? Katru dienu uzdod vienu un to pašu jautājumu!
22.oktobris 2021, 8:56 Atbildēt
RRalfs
Vakcinētie nemirst no covid. Kā mušas krīt nevakcinētie. Slimnīcā ārstiem pēc slimības gaitas ir skaidrs, kurš nav vakcinējies.
22.oktobris 2021, 8:33 Atbildēt
ffidels
Pilnīga taisnība,vakcinēti mirst no visām citām slimībām,bet nevaksētie tikai no covid
23.oktobris 2021, 7:18 Atbildēt
PPROTOBALTS N haplogroup
kā tu vari pierādīt,,,,,kur ir intervijas ar mirušo radiem,līdzjūtības,statistika,uzvārdi pa pilsētām,novadiem?
22.oktobris 2021, 11:30 Atbildēt
PPote
Tikai nemuldi
22.oktobris 2021, 11:16 Atbildēt
nnezālītis
«Egils Levits ir kā spoža zvaigzne. Spīdums, kas šai zvaigznei piemīt, ceļas no dziļas inteliģences, no izcilas izpratnes par Latvijas vietu un lomu Eiropas un pasaules kontekstā. Latvijai ir ļoti nepieciešama zvaigzne, kas apspīd mūsu valsts tumšos beztiesiskos kaktus. Viņš spēj visus putnus, kam nošļukuši knābji, ar savu lielo ticību Latvijas valstij un latviešu nācijai atkalt celt spārnos».

/Māra Zālīte/
22.oktobris 2021, 8:27 Atbildēt
PPROTOBALTS N haplogroup
v.a.-šie 2 burti jāpieraksta pie paraksta,ja cilvēks ko dara ne īsti pēc savas iniciatīvas,pispiests(vicus actus).
Lai komplikāciju-alerģiju,nāves,medikamentu izdevumus varētu piedzīt no vakcīnas kompānijas,veselības ministra.
22.oktobris 2021, 11:30 Atbildēt
AAnna
Forši- man būs 5*20=100 eiro par 5 mēnešiem. Paldies. Noderēs.
22.oktobris 2021, 8:34 Atbildēt
MMāris
Tu jau esi nopirkta,ej balsot par zagļiem!
22.oktobris 2021, 10:24 Atbildēt
NNe tikai simts
Mums ar sievu kopā 200!!!
22.oktobris 2021, 9:33 Atbildēt
PPlusi
Tur par zārka naudai nesanāk...
22.oktobris 2021, 9:07 Atbildēt
RRama
Zārka nauda sanāk no pensijas
22.oktobris 2021, 9:12 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
22.oktobris 2021, 18:39 Atbildēt
aabc
Zemiska varas rīcība!
22.oktobris 2021, 5:57 Atbildēt
GGudra valsts uzrunā INDIVIDUĀL
Zin kā ar kuru jārunā.
Cilvēkiem paskaidro
Ēzeļus ar pātagu
Alkatīgos var ar naudiņu iekārdināt
22.oktobris 2021, 10:24 Atbildēt
PPirktspēja
Elliska.
22.oktobris 2021, 6:22 Atbildēt
PPilsonis
Te nu bija! Vai demokratiska valsti ar to kad esmu maksajus nodoklus nepietiek? Ja valdibai ir tada velesanas piespiest maksat par arstu,aizslegt skolas u . t .t … Tad gala ar visu ir jatiek pasam, nodoklu nomaksas jega kaa tada pazud !!!
22.oktobris 2021, 7:08 Atbildēt
LLacītis
Stulbi kautka tikai vecaki cilveki dabun pabalstu ,,un parējie atstumti ko tad parejie sliktaki..Mes vissi jaunieši esam potējušies un citi vell to darīs ko tad mes esam sliktāki mus nevaig atbalstīt kautka un kuri sen potējušies tos nevaig atpalstīt ja visiem ta visiem maksa.Tik vecaku cilveki,ta pat viņi atstiep pekas.Fu cik nesmuki dara vaidzetu vissus atpalstīt.
22.oktobris 2021, 7:11 Atbildēt
dde Soto
vatnjiku čatbots tagad ir "mēs jaunieši" ? [ iereec ]
22.oktobris 2021, 7:36 Atbildēt
OOpis
Vai Tu, Lacīti, skolā esi gājis? Neizskatās ☹️
22.oktobris 2021, 7:57 Atbildēt
IInfo
Bērni jau dabūja 500 eiro.
22.oktobris 2021, 8:35 Atbildēt
PPILNĪGI
PIEKRĪTU PIRMAJIEM ČETRIEM KOMENTĀRIEM!!!
22.oktobris 2021, 7:13 Atbildēt
dde Soto
amizanti - vispirms kremlja trollu fermas čatbots 4reiz iesmirdina, peec tam pats sev piekriit [ smīn ]
22.oktobris 2021, 7:37 Atbildēt
OOlga
Pret lielo sadārdzinājumu citas valstis domā par visiem iedzīvotajiem nevis ceļ
savstarpēju naidu. No tiem 20 vēl arī nodokli novilks.
22.oktobris 2021, 7:30 Atbildēt
LLatvijā domā par cilvēkiem
Par ēzeļiem lai domā Šlesers un Cimdars .
Oi ,pardon ,Cimdars jau vairs nedomā
22.oktobris 2021, 9:34 Atbildēt
PPROTOBALTS N haplogroup
v.a.-šie 2 burti jāpieraksta pie paraksta,ja cilvēks ko dara ne īsti pēc savas iniciatīvas,pispiests(vicus actus).
Lai komplikāciju-alerģiju,nāves,medikamentu izdevumus varētu piedzīt no vakcīnas kompānijas,veselības ministra.
22.oktobris 2021, 11:31 Atbildēt
KKociņš
Samaksās jums 20 eiro,un 200 eiro būsit spiesti atdot ar jauniem nodokļiem un cenu celšanos.Kāpēc mēs esam tik dumji?
22.oktobris 2021, 7:30 Atbildēt
dde Soto
tas gan - juus, kremlja trolli un taapat fermas čatbots, ar gudriibu neizceljaties. Starp citu, nejauc - pie jums rašņā naudas vieniiba ir nevis eiro, bet ASV dolaars,
22.oktobris 2021, 7:38 Atbildēt
PPROTOBALTS N haplogroup
un pie tevis ir šekeļi,slepkavas abrahama un ādama pēcteci
22.oktobris 2021, 11:32 Atbildēt
dde Soto
interesanti, ka "dizhajaa" rašņā pundura kliķe nekaa nevienu neatbalsta - ne darba deveejus, ne darba njemeejus, ne pensionaarus...
22.oktobris 2021, 7:35 Atbildēt
GGrāmatvede
Nav nekāda šķirošana. Pilnīgi pareizi valdība rīkojas.
Tā vēlas vest pie prāta tos pensionārus, kuri vēl nav savakcinējušies.
22.oktobris 2021, 7:42 Atbildēt
AAnss
Ar šiem '' pabalstiem'' valdošā kliķe reklamēsies arī Saeimas priekšvēlēsanu kampaņā ?
22.oktobris 2021, 7:46 Atbildēt
dde Soto
trolli ivan ivana dēls, a kur palika "tauta", "mēs", "mums", "mūsu" ? [ smīn ]
22.oktobris 2021, 7:59 Atbildēt
AAnss
->>> de Soto
Muti ciet politiskā paslauka , nodzertais purns!
22.oktobris 2021, 9:01 Atbildēt
pprotams
trīs > vienā elektrība + pabalsts + kā mēs palīdzam senioriem sapotēties
22.oktobris 2021, 9:05 Atbildēt
LLīvmane
Iespējams, kad dažs labs seniors, beidzot padomās, kad jādodās pēc potes.
22.oktobris 2021, 8:22 Atbildēt
GGarlaicīgi
>>Līvmane
Tev tā noteikti ir ievērojama summa! :)
22.oktobris 2021, 8:43 Atbildēt
llīvmane
īpaši ar prātu neizceļās,seniori ir veci,bet ne stulbi,lai par 20eu eksperimentētu ar savu veselību.
22.oktobris 2021, 9:09 Atbildēt
GGarlaicīgi
Ck dāsni pabalsti! Slava ''valdībai''! :))
22.oktobris 2021, 8:23 Atbildēt
dde Soto
Ne taa kaa tavaa krievijaa, kur pabalstu vietaa dod ar steku pa galvu. Vai ne ?
22.oktobris 2021, 8:28 Atbildēt
GGarlaicīgi
>>de Soto
Tādi pajoliņi kā tu nevis veicina ''vakcinācijas'' procesu, bet to diskreditē, kurš garīgi pilnvērtīgs cilvēks gan gribēs savus uzskatos pievienoties tādiem dalbajobiem kā tu Fedja vai Līvmane? :)
22.oktobris 2021, 8:33 Atbildēt
BBananu brālis
Vai šie 20 eiro ir tādi paši zīgerista banāni tikai par nodokļu maksātaju naudu ?
22.oktobris 2021, 8:36 Atbildēt
ppeļu slazds
domājiet,valsts izmaksājot 20 eiro cer ietaupit 300 eur,katru mēnesi, uz 1 pensi.
22.oktobris 2021, 8:39 Atbildēt
sskaidrs
Uz Ziemassvētkiem viens 0,7 + 0,30 sanāks.
22.oktobris 2021, 8:43 Atbildēt
hha ha
60+ vēl nav pensionāri,pensionāŗi ir 64+,60+,padomajiet vai ar 20 euro,jo pensijas jums vēl nav, spēsiet apmaksāt latvijas pansionātu ja kļūsiet par vakcinācijas dārzeni.
22.oktobris 2021, 8:45 Atbildēt
RRama
Man domāt tu jau bez potes esi dārzenis .
22.oktobris 2021, 9:10 Atbildēt
ppensis
60+ skaitās - seniors,bet pensis no 64+
22.oktobris 2021, 9:11 Atbildēt
GGarlaicīgi
>>de Soto
Vai kariņa troļļi skaitās valsts iestāžu darbinieki vai pašnodarbinātie? :)
22.oktobris 2021, 8:53 Atbildēt
YYevgeniy Prigozhin
troļļu fermas lopiņ, ne jau visi sēž pie barotavas kā tu... pagaidām...
painteresējies par saviem barakas kaimiņiem!
22.oktobris 2021, 9:01 Atbildēt
NNanrs
Latvijas pensionāriem vecumdienas ir drūmas. Pensijas ir zem iztikas minimuma un vēl kungiem zābaki jābučo, par to, ka atmet grašus. Pazemojums pazemojums galā.
22.oktobris 2021, 9:04 Atbildēt
GGarlaicīgi
>>Yevgeniy Prigozhin (de Soto)
Nespēju noticēt, ka kāds var būt tik dumjš kā tu un katru dienu apkaunot sevi bez maksas! :)
22.oktobris 2021, 9:07 Atbildēt