Komentāri: Stukāns: naudas nacionalizāciju diktē ASV

22.10.2021. Imants Vīksne
 
nnauda kā piederības zīme
Kāpēc tad nevar pierādīt naudas izcelsmi?Tas man kaut ko atgādina,to ebreju imigrāciju uz svešām valstīm līdzīgi kā trešo calstu pilsoņi nogulda svešas valsts bankā naudu,kur viņi to dara paši ar savu risku to visu naudu pazaudēt,jo nav pierādījumi to vietējai izscelsmei,kaut gan pēc fakta tā netīrā nauda patu par sevi nav netīra,tā pat kā cilvēki visi ir vienādi pēc savas fizioloģijas,bet atšķiras tik daudz,kā tīra nauda no netīras naudas.
22.oktobris 2021, 9:32 Atbildēt
PPareizaisjautājums
Interesanti, vai paši Amerikas biznesmeņi un baņķieri var pierādīt savas naudas izcelsmi ? Latvijas biznesmeņiem, kuri darbojās 90-tajos (kas nozīmē - "pēckara" apstākļos) noteikti būs grūtības...
22.oktobris 2021, 9:55 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
22.oktobris 2021, 18:40 Atbildēt
VVecsčekists
Stukāns šad un tad pasaka prātīgus vārdus. Tādiem cilvēkiem nav viegli .
Ka tikai kāda lapsene (radioaktīvā) neiekož ziemas vidū... .
22.oktobris 2021, 12:44 Atbildēt
ttu kā naivais
jo zog kopā ar likumsargiem, nevar pierādīt
22.oktobris 2021, 12:42 Atbildēt
ppesimists
Te tev nu bija suverēna un neatkarīga Latvija. Patiesībā Latvijas politiķi un amatpersonas uzvedas kā lētas un paklausīgas prostitūtas, kurus dzīves jēga ir apmierināt viņu amerikāņu suteneri. Pretīgi! Pretīgi!! Pretīgi!!!
22.oktobris 2021, 17:01 Atbildēt
ppopkorn
Precīzi
24.oktobris 2021, 0:16 Atbildēt
zzane
"izcilu sabiedroto" NIH (national institute of health) galvenais virusologs Fauci izraisija virusu, tapec ka vinam ir akcijas vakcinu firmas moderna, jj johnson, utt, un pasaule nomira 40 miljoni, bet akcijas kuras pieder Fauci pieauga vertiba. Ta par jums rupejas jusu " sabiedrotie",. papildus tam ka iznicinaja visu biznesu. Cik atceross psrs, tam tur valdija vismaz zinama morale un lidzjutiba.
22.oktobris 2021, 20:40 Atbildēt
ddunduks
Paga, paga un kāpēc liek mierā citus mūsu miljonārus, kuru pirmais miljons smird daudz vairāk?
22.oktobris 2021, 9:53 Atbildēt
UUzdāvinātā citadele
ko viņš tur melš ! Finansu znotina taču teica ka mēs nēesam nekādi asv pakalpiņi!
22.oktobris 2021, 9:58 Atbildēt
aaka saka
Agrāk visu noteica Maskava, tagad Vašingtona. Vai kāds par to šaubās?
22.oktobris 2021, 10:24 Atbildēt
VVaris
Agrāk Latvijai bija viens kungs, tagad divi kungi - ASV un ES, pateicoties Vairai.. nesaprotu kā LV iedzīvotājiem joprojām ir priecīgs noskaņojums svinēt svētkus par brīvu Latviju..
22.oktobris 2021, 10:33 Atbildēt
tto Varis
Un kāds ir Tavs konkrētais ieteikums, ko darīt ?
22.oktobris 2021, 10:36 Atbildēt
VVaris
Būt brīvai, bez citu valstu diktatoriem. Izstāties no tā visa un pašiem valdīt savā valstī. Šķiet, ka ES tāpat drīz būs sabrukums, jo tādas valstu savienības nespēj ilgi pastāvēt, jo katrai tautai ir savas nacionālās iezīmes, kultūra un likumi un ja cita valsts grib otrai uzspiest savu, tur beigās tas viss var beigties arī ar kariem..
22.oktobris 2021, 10:51 Atbildēt
NNata
Viena valsts Polija jau cenšas būt brīva un pati noteikt savu likteni. Redzat kā tai veicas draudzīgajā saime. Vai kāda valsts atbalsta to? Tad vairākām vajadzētu to atbalstīt un nepieļaut diktātu noES, bet tā nav, visi klusē kā partizāni.
22.oktobris 2021, 12:29 Atbildēt
PPolitiskāšizofrēnija
Nata, divi pilnīgi nesalīdzināmi lielumi! ES attiecībā uz Poliju nevar atļauties ne desmito daļu, ko droši varētu atļauties attiecībās ar Latviju.
22.oktobris 2021, 22:14 Atbildēt
CCenzūra
Nez ko šodien teiktu Ēvalds Valters ,kurš atmodas laikā teica : Man pašam kungam būt , man pašam arājam !
22.oktobris 2021, 11:26 Atbildēt
VVvv
ZELTA vārdi.
22.oktobris 2021, 13:26 Atbildēt
AAgate
To to varis
Izstāties no ES, primāri.
22.oktobris 2021, 10:44 Atbildēt
VVar
jau mēģināt-būs kā ar brexit...Mūs izģērbs plikus X3 kārtīgi,un tad tos miljardus nesagrabināsim...Kā tas var būt,ka mēs neprotam iet pa ceļa vidu,bet ``maucam``no grāvja grāvī,...sakiet ko gribat,bet mums tās muguras gadsimtiem ir saliektas.Ko darī't-nezinu.Varbūt esam ``lētticīgi``un par daudz uzticamies visiem,kas kaut ko piesola?Nezinu.
22.oktobris 2021, 13:32 Atbildēt
ffidels
No ANO,PVO un kā vēl visus tos tautu brīvību zagļus tikai nesauc,bet pārsvarā tie ir vispasaules,brīnums ka vēl nav starpzvaigžņu.Varbūt mums latviešiem organiēt pirmo starpzvaigžņu galaktiku savienību un uzņemties tās vadību paziņojot ka visām vispasaules organizācijām ir jāpakļaujas mūsu augstākajam statusam-kaut kā tā.lai arī muļķigi bet ne tik kā tagad.
22.oktobris 2021, 12:28 Atbildēt
NNata
fidels - auzās!
22.oktobris 2021, 12:31 Atbildēt
mmierins
Maskava skaidras naudas lietosanu Latvija neaizliedza atskiriba no asv.
22.oktobris 2021, 17:14 Atbildēt
uuldis
asv propagandas upuri. asv masu mediji labi nospeleja uz psihi, radija psihozi 80 gadu beigas. A tur vienigais meraukls ir dolars. Visu vada paris cilvecinu saujina, kuri radis jebkuru katastrofu, jebkuru epidemiju, jebkuru karu, jebkuru kataklizmu, nogalinas miljardus jebkura valsti ieskaitot pasi saveja un latvija, krievija, lietuva, moldova, utt utt lai tikai palielinatu savus bankas kontus. Pec tam kad kataklizma, kars, epidemija utt tad taisis nakoso.
22.oktobris 2021, 22:31 Atbildēt
ppatiesi
vai prokurors stukāns un jurists judins saprot,ka latvijas tiesībsargājošo orgānu rīcība ir novedusi pie pastāvīgas un nemainigas investīciju ''nepievilcības"' latvijas valstī ar attiecīgām sekām ,kur pati vieglākā ir latvijas valsts ārējā parāda pieaugums?
22.oktobris 2021, 10:30 Atbildēt
LLoģiski
Latvijā it visu diktē šī svešā valsts, jo Latvija ir padarīta par koloniju. Kādreiz bijām PSRS kolonija, tagad ASV. Kāda starpība? Ja paskatās uz šīsdienas notikumiem ASV, tad gandrīz nekāda. Tie paši marksisti un komunisti, tikai runā angliski. PSRS laikos nepaklausīgos šāva nost, tagad viņi pēkšņi mirst no kovida...
22.oktobris 2021, 10:44 Atbildēt
aapskaidrotais
Paskaties uz Kariņu, un viss top skaidrs!
22.oktobris 2021, 12:27 Atbildēt
JJersikas Visvaldis
Starpība ir tajā, ka PSRS nepropogandēja galēji amorālas slimības kā vērtības...Bērniem agrāk skolās nestastīja, ka norma ir būt transgenderim...Manuprāt zaudēt veselīgi un cilvēcīgi domājosas nākamās paaudzes,-tas ir vēl drausmīgāk kā naudu zaudēt...
22.oktobris 2021, 13:27 Atbildēt
SShadowVoice
Un pat Padujā Savienībā ievēroja ārējās pieklājības normas - vismaz nesūtīja par Republikas vadītājiem cilvēkus no Sibīrijas, vai Turkmenistānas.
Kamēr tagadējā Latvijā pat prezidentu/premjeru no vietējiem cilvēkiem nedrīkst ievēlēt.
Nu jā.... Kur nu vēl atcerēties, ka PSRS laikos Latvijā bija gan Dziesmu Svētki, gan latviešu skolas.
22.oktobris 2021, 16:40 Atbildēt
AASV kolonija Latvija
ASV kolonija Latvija.
22.oktobris 2021, 10:50 Atbildēt
ssmiekli nāk
Pildot ASV kungu norādījumus vietējie kangari atkal ir pārcentušies. Saarestējuši vairāk nekā vajadzēja. Ai, ai, nu idioti arī Āfrikā ir idioti...
22.oktobris 2021, 10:58 Atbildēt
AAsv kolonija Latvija
Asv kolonija Latvija.
22.oktobris 2021, 11:21 Atbildēt
LLinards Grantiņš
Nu, lūk, Stukāns atklāti paziņo, ka ir Krievijas izlaupītāju pusē. Vai tad viņš nebija tas, kurš sacījā: "Lembergu jau nu vajadzētu likt mierā !"
22.oktobris 2021, 11:22 Atbildēt
ttieši tā
un prokuratūras seifos vēl guļ lietas, kurās Lembergs apsūdzēts par legalizāciju. Tās uz tiesu nesūtīs ? Kādu nolēmumu Stukāns redz tajās ?
22.oktobris 2021, 11:29 Atbildēt
ddomā te visi debili
nu, zagļu pusē
22.oktobris 2021, 11:45 Atbildēt
MMāris
Kapitālais remonts sākās pēc Kariņa valdības,iniciatīvas,nav kopsakarība ar ASV pasūtījumu.Pirms tam diez vai izdotos tāda bankas likvidācija! Viens bankas likvidēšanas kārotājs guļ Brāļu kapos(zaimojoši).
22.oktobris 2021, 11:32 Atbildēt
sskaidrojums
vai tad knariņš nav asv pilsonis ? - pilda savu kungu pavēles
22.oktobris 2021, 12:02 Atbildēt
HHihihi
Mums būs saprast: "Latvijā nedrīkst pastāvēt bankas, kuru īpašnieki ir vietējie".
22.oktobris 2021, 11:43 Atbildēt
kklemmes smadzenēs
kād demagoģija!!! kāda nacionalizācija??? laikam mūs gudri nebūsim nekad, jo negribam, gribam būt krievija aveni puķini šŗederi ...zagt zagt zagt zagt, JO BAIL NO GODĪGAS KONKURENCES !!!BET MUĻĶU LAIME IR NĀVĒJOŠA...kā jau redzam
22.oktobris 2021, 11:44 Atbildēt
aanda
atklàja amèriku
22.oktobris 2021, 11:45 Atbildēt
SSUPER
vispirms č parādījās termins-NEKOREKTI IEGŪTA NAUDA. TAGAD ZAGTAS NAUDAS KONFISKĀCIJA IR NACIONALIZĀCIJA...
22.oktobris 2021, 11:46 Atbildēt
ppēteris karlovs
Aivaru Lembergu nevar tiesāt, jo nav izvirzāmas pret viņu apsūdzības.
22.oktobris 2021, 12:06 Atbildēt
SSerjoznijs
Saeimā ļaudis, arī prokuratūrā ne dārzeņi - jāskatās un jādomā, ko paraksta.
22.oktobris 2021, 12:07 Atbildēt
hha ha
ja sakām A, sakām arī B,par to kā saeimas vēlēšanu rezultāti un ministru kabineta sastāvs tiek ''saskaņoti"' usembasijā un tad visiem kļūst labi saredzama latvijas valstiskuma pastāvēšanas jēga kā tāda un kam tā ir bijusi vajadzīga no sākta gala,konkrēti no XX gadsimta sākuma un kādā nozīmē.
22.oktobris 2021, 12:14 Atbildēt
YYes
Pareizi USA dara! Mums (Godmaņa tautfrontistiem) jau no paša iesākuma bija nevis jākladzina: Latvija - tilts no Austrumiem uz Rietumiem, tūrisma Meka, banku paradīze, - bet ka mūsu vienīgais ienākumu avots ir godīgs darbs, - kā tas bija pirmskara Latvijā. Jo nekādi dabas resursi (nafta, gāze) mums nav. Nu jau 30 gadi ir pagājuši, un ja paši nespējam, tad amerikāņi liek mums to saprast. Vai esam sapratuši? Liekas, ka vēl ne.
22.oktobris 2021, 12:17 Atbildēt
hha ha
pašu tautas fronšu ideja jau bija cip approbēta,kp un vdk ieviesta cccp ar nolūku to saraut nacionālos gabalos.
22.oktobris 2021, 12:23 Atbildēt
SSongmi
asv ir visas pasaules lielakais launums.
22.oktobris 2021, 17:17 Atbildēt
AAdatina
To jau sen var just,ka mūs diktē ASV,tas tāpēc,ka mums premjers ir noASV,vai tas tā nav,šausmas! Tieši tas mums vēl " pietrūka".
22.oktobris 2021, 12:27 Atbildēt