Saldus Bērnu un jaunatnes centrs palīdz attīstīt talantus

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs ir vieta, kur pabūt ar sevi. Vieta, kur savu talantu attīstīt sev vēlamā tempā un sev vēlamā virzienā. Saldus BJC strādā divos virzienos, kuri saistās ar bērniem un jauniešiem – interešu izglītība un darbs ar jaunatni. Abās jomās man kā vadītājai pie katra pleca ir kārtīgs atbalsts, vilcējspēks, iedvesmas avoti – manas vietnieces: Liene Zeiliņa un Laura Ūžele. Ne mazāk svarīga tehnoloģiju laikmetā ir sakārtota iestādes digitālā vide - Saldus Bērnu un jaunatnes centrā tas ir mūsu Digitālās vides administratores Laimas Tiļļas pārziņā.
20.07.2022. Dace Vaļko, Saldus BJC direktore Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Publicitātes foto

Interešu izglītībā mūsu uzdevums ir piedāvāt bērniem un jauniešiem dažādu, interesantu interešu izglītības nodarbību klāstu. Pedagogu radošumam, strādājot interešu izglītības jomā, ir jābūt neierobežotam. Ir jāprot visvienkāršākos uzdevumus pārvērst interesantos un aizraujošos piedzīvojumos. Varu teikt, ka man tāda pedagogu komanda ir. Mēs aicinām un gaidām savā komandā cilvēkus ar jaunām idejām, jauniem pulciņu piedāvājumiem, jo tikai kopā mēs varam padarīt Saldus novada bērnu un jauniešu brīvā laika iespējas interesantākas, saistošākas. Saldus BJC apmeklē ap 400 audzēkņu gadā. Manuprāt, uzticība ir jānopelna, tāpēc savas komandas vārdā saku paldies visiem vecākiem un viņu bērniem par uzticību mums.

Uztur veselīgu konkurenci

Mēs, Saldus BJC, saturiski pārvaldām interešu izglītības pulciņus arī Saldus novada vispārējās, profesionālas un pirmsskolas izglītības iestādēs, tas dod iespējas pārredzēt kopējo situāciju Saldus novadā, tādējādi Saldus BJC domā vairāk par pulciņiem, kas nav pieejami skolās. Labi sadarbojamies ar citām izglītības iestādēm - uzturam veselīgu konkurenci, kā arī viens otru papildinām, lai būtu plašs un, no pieejamības viedokļa, labs interešu izglītības pulciņa piedāvājums.

Publicitātes foto

Vēl daudz darba ieguldām, rīkojot konkursus, koncertus un cita veida norises (gan kā pusfinālus vai 1. kārtas konkursiem, ko rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC), gan paši domājam un rīkojam dažāda veida norises), lai ikvienam interešu izglītības jomas pulciņam būtu iespēja kaut reizi gadā “iziet ārā” no savas izglītības iestādes un satikties ar citu skolas tāda paša pulciņa audzēkņiem. Piemēram, šogad centra jaunatnes jomas speciālisti Brocēnu jauniešu mājā sarīkoja pasākumu Saldus novada izglītības iestāžu angļu valodas pulciņiem ar jautrām spēlēm un aktivitātēm - “Jautrā angļu valoda”. Koru un ansambļu pulciņu dalībniekiem bija iespēja savus spēkus pierādīt mūsu rīkotajos dziedāšanas svētkos “Vaļā matiem, basām kājām”, kurā solistu vai duetu izpildījumā tik izpildītas R.Paula dziesmas. Savukārt, vizuālo un vizuāli plastisko, radošo un vides jomu pulciņiem bija iespēja piedalīties konkursā “Kad ar vienu dzīvi ir par maz” ar apakštēmu “Ķieģeļa otrreizēja izmantošana”, kurā ļoti interesanti tika attēlota ķieģeļu otrreizēja izmantošana. Šogad, pēc ilgākas pauzes, rīkojām atkal trases automodelisma sacensības, kurā piedalījās Saldus, Ventspils un automodelisti no Lietuvas - atkal tika sajusts tik ļoti nepieciešamais sacensību gars, kas tik ļoti pietrūka pandēmijas laikā. Puišiem plānā jau nākamās sacensības.

Mācās darot

Darbu ar jaunatni Saldus BJC īsteno visā Saldus novadā, iestādei novada centros ir divas struktūrvienības - Saldus jauniešu māja un Brocēnu jauniešu māja, un trīs jaunatnes darbinieki tajās. Saldus BJC komandai šajā gadā piepulcējās jaunatnes lietu koordinatori, kas strādā ar jauniešiem katrā pagastā. Šobrīd 12 Saldus novada pagastos darbojas jaunatnes lietu koordinatori.

Publicitātes foto

Jaunatnes jomā piedāvātās aktivitātes ir balstītas uz neformālās izglītības pamatprincipiem - mācoties darot, mācoties kopā ar citiem, mācoties mācīties jaunieši apgūst zināšanas, prasmes un veido attieksmes. Strādājam daudzpusīgi, mūsu piedāvātās aktivitātes ir saturiski dažādas, daudzkārt ārpus ierastās vides, vienmēr vērstas uz līdzdarbošanos. Mēs atbalstām arī jauniešu iniciatīvas, šogad, ar Saldus novada pašvaldības finansiālu atbalstu, organizējam Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu “Jaunieši darbībā”. Tā ir iespēja jauniešiem saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai.

Mēs - Saldus BJC komanda - ejam attīstības, mūsdienīguma ceļu, lai šodienas bērnam un jaunietim būtu vieta, kur savu brīvo laiku pavadīt interesanti, lai vieta, kur viņi nāk ir viņiem saistoša. Pateicoties Saldus novada pašvaldības atbalstam mūsu māja - gandrīz 130 gadus vecā ēka - šobrīd tiek atjaunota. Plānojam jauno sezonu uzsākt skaistās telpās, ar papildinātu izglītojošu un interesantu pulciņu klāstu.

Mobilais darbs

Pagājušā sezonā iesākām jaunu virzienu gan interešu izglītībā, gan arī darbā ar jauniešiem. Uzsākām mobilo darbu. Interešu izglītībā sadarbībā ar Saldus novada PII “Graudiņš” mobilajā darbā devās divas Saldus BJC skolotājas, lai vadītu keramikas un robotikas nodarbības. Šis bija kā tāds eksperiments, kur sezonas beigās kopīgi secinājām, ka tas ir izdevies un būtu jāattīsta arī turpmāk. Ko nozīmē mobilais darbs interešu izglītībā? Saldus BJC pedagogs dodas pie bērniem ar savam zināšanām un Saldus BJC sarūpētiem materiāliem ārpus BJC telpām. Tas, mūsuprāt, ir ļoti ērti vecākiem -bērni pēc darba nav nekur jāved, jāgaida - tas ietaupa vecāku laiku un resursus, kā arī jāatzīst, ka ne katram vecākam ir pa spēkam savus bērnus uz Saldus BJC atvest - tas prasa papildus izdevumus. Darbā ar jaunatni mobilais darbs ir veids, kā nodrošināt, ka darbs ar jauniešiem notiek visos Saldus novada pagastos, tas ir īpaši būtisks pagastos, kur nav jaunatnes darba koordinators. Kopā darbs ar jaunatni tiek īstenots 18 Saldus novada pagastos. Mobili ir arī mūsu darbinieki, abas jauniešu mājas savā starpā sadarbojas, jaunieši no Saldus piedalās aktivitātēs Brocēnos un otrādi.

Publicitātes foto

Mobilās aktivitātes īsteno jauniešu māju jaunatnes darbinieki, plāno, vada, dodas izbraukumos - darbs ir dinamisks un prasa izdomu, taču darbinieki pēc braucieniem vienmēr atbrauc pozitīvi uzlādēti. Pagastu darbinieki atzīst, ka mobilās aktivitātes ir atbalsts, tās dažādo piedāvājumu pagastos, noteikti veicina arī darbinieku savstarpējo sadarbību. Iespēju piedalīties aktivitātēs pagastos, labprāt izmanto arī jaunieši no Saldus un Brocēniem. Lai īstenotu mobilo darbu ar jaunatni, mums ir savs busiņš, esam to iesaukuši par “mobilo busiņu”. Ar to nokļūstam pagastos, varam pārvadāt nepieciešamo, tas ir neatņemama mobilā darba sastāvdaļa.

Pulciņi notiek arī brīvlaikā

Mēs domājam par to, lai bērniem un jauniešiem būtu ko darīt brīvlaikos, tāpēc pulciņi darbojas arī skolēnu brīvlaikos. Vasaras brīvlaika pašā sākumā, jau kā tradīcija ir kļuvušas mūsu radošās dienas, ko bērni un vecāki ar nepacietību gaida jau agrā pavasarī. Arī šogad jūnija mēnesī divas nedēļas Saldus BJC valdīja bērnu kņada, jo bērni piedalījās radošajās dienās, ko vadīja pamatā Saldus BJC dažādi pulciņu pedagogi, tā iepazīstot mūsu pulciņus, skolotājus, un rudenī nereti bērni no radošām dienām piesakās pulciņos, kuri ir iepatikušies radošo dienu laikā. Katru gadu cenšamies dažādot šī radošās dienas, piesaistot arī citas interesantas nodarbības.

Ļoti lepojamies ar saviem profesionālajiem un radošajiem pedagogiem, kas dara savu dabu no sirds, neskaitot ne minūtes, ne stundas, to savu iespēju robežās cenšamies arī novērtēt. Īpaši liels prieks par pulciņiem, kas iznes mūsu vārdu ārpus Latvijas robežām, tādi pulciņi ir vairāki - jauniešu koris „Ameno”, kas šogad piedalījās XXII starptautiskajā koru konkursā S. Šimkus Klaipēdā. Tāpat moto pulciņš sezonas laikā gandrīz katru nedēļas nogali piedalās sacensībās visā Latvijā un ārpus tās. Arī darbā ar jaunatni cilvēkresurss ir ļoti svarīgs, patiesībā pats svarīgākais. Tas, cik daudzpusīgas, kvalitatīvas un jaudīgas aktivitātes tiks piedāvātas, kā viņš spēs iesaistīt un piesaistīt jauniešus, atkarīgs no darbinieka, viņa iniciatīvas. Darbā ar jauniešiem ļoti būtiski veidot saikni ar jauniešiem, lai jaunieši pieņem un spēj rast kopīgu valodu ar darbinieku. Varam teikt, ka mūsu darbinieki ir jauneklīgi, gatavi mesties piedzīvojumos un sniegt jauniešiem gan zināšanas, gan pieredzi, gan atbalstīt, kad nepieciešams.