Tiesa: rokas nost no zviedru bankas!

Ventspils attīstības aģentūras (VAA) četru darbinieku prasība par neizmaksātajām algām ir apmierināma; turpretī prasība uzlikt par pienākumu šo naudu darbiniekiem izmaksāt no VAA konta “Swedbankā”, kurā naudas ir pietiekami - noraidāma, šā gada 27. novembrī sprieda Rīgas pilsētās Vidzemes priekšpilsētas tiesa.
BRĪDINĀJUMS. Valsts amatpersonas baidās “Swedbankai” likt pildīt bankas funkcijas. Ventspils Attīstības aģentūras dibinātājs un šobrīd vienīgais šīs organizācijas izpildinstitūcijas pārstāvis Aivars Lembergs brīdina iedzīvotājus attiecībās ar “Swedbanku” ņemt vērā Ventspils attīstības aģentūras rūgto pieredzi ©F64

Pagājušā gada sākumā četri VAA darbinieki izbeidza darba attiecības ar šo biedrību, tomēr nevarēja saņemt ne nopelnītās darba algas, ne atvaļinājumu kompensācijas, ne atlaišanas pabalstus, jo VAA konts “Swedbankā” bija vispirms bloķēts, bet pēc tam slēgts.

Lai arī “Swedbanka” atteicās no VAA konta izmaksāt darbiniekiem to nopelnīto - algas, atvaļinājumu kompensācijas un atlaišanas pabalstus -, tomēr no šī paša konta banka vēlīgi atskaitījusi Valsts kasei no darbiniekiem izmaksājamām summām aprēķinātos nodokļus.

VAA bijušajiem darbiniekiem nekas cits neatlika, kā vērsties tiesā gan pret VAA, gan pret “Swedbanku”.

Tiesā VAA pilnībā atzina bijušo darbinieku prasību, savukārt “Swedbanka” prasību pret banku pieprasīja noraidīt.

Tagad tiesas sprieduma spēkā stāšanās gadījumā līdzekļi būs jāpiedzen no VAA, kurai darbinieku algām un pakalpojumu apmaksai paredzētie līdzekļi atrodas iesaldēti “Swedbank” kontā. Tomēr tiesa nav norādījusi, ka darbinieku algu piedziņa būtu jāveic tieši no šī konta AS “Swedbank”.

Ne banka, bet politiska organizācija

Šobrīd vienīgā VAA amatpersona Aivars Lembergs preses konferencē šā gada 2.decembrī, komentējot šo tiesvedības rezultātu, skaidroja: “Darbiniekiem algas netika izmaksātās tādēļ, ka “Swedbanka” gandrīz gadu atsakās izpildīt Ventspils attīstības aģentūras maksājuma uzdevumu par darba algu izmaksu darbiniekiem. Ventspils attīstības aģentūrai kontā ir nauda “Swedbankā” un šī banka nelikumīgi neizmaksā cilvēkiem pienākošos algu, neraugoties uz to, ka FKTK saka, ka ir devusi norādījumu - algas drīkst izmaksāt. Diemžēl “Swedbanka” nepilda savu bankas funkciju. Tādējādi “Swedbanka” parāda, ka tā ir nevis banka, bet gan politiska organizācija. Naudu neviens darbinieks citādā veidā nevar saņemt, ka vien caur “Swedbank”. Savu rīcību viņi (banka) nekādā veidā nepamato. Viņi (banka) vienkārši nepilda savus pienākumus pret klientu. Tādēļ es vēršu uzmanību, “Swedbanka” ir absolūti nedroša banka. Tā ir nevis bankas iestāde, bet represīvs instruments. Šobrīd “Swedbanka” soda darbiniekus, nepildot VAA maksājumu uzdevumu. Tūlīt būs gads kopš tas tika izrakstīts. Vēl vairāk! “Swedbanka” neļauj arī samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem, lai gan nauda Ventspils attīstības aģentūras kontā ir. Vēl vairāk! “Swedbanka” aiztur maksājumu advokātam, kurš aizstāv manas intereses pretenzijās pret FKTK, tādā veidā liedzot man tiesības, kuras man garantē Satversme, tiesības uz advokāta palīdzību un tiesības aizsargāt savas tiesības tiesā!

Tāda diemžēl ir “Swedbankas” politika. Vēršu uzmanību! “Swedbanka” ir ļoti bīstama banka! Jums tur varbūt ir naudiņa, bet jūs to varat nesaņemt. Banka to naudu faktiski konfiscē, neļauj jums ar to rīkoties! Tas notiek pilnīgi nelikumīgi un jūs viņai (bankai) pilnīgi neko nevarat izdarīt! Savukārt Latvijas tiesa baidās pieņemt pret šo banku mērus un FKTK arī baidās pret banku pieņemt kādus mērus. Un arī Latvijas valsts baidās pret viņiem (banku) pieņemt mērus, lai viņi nokārtotu savus bankas pienākumus un samaksātu cilvēkiem no organizācijas konta uz cilvēku privāto kontu.”

Darbinieki var mirt badā - ka tik bankai labi

Vidzemes priekšpilsētas tiesas sprieduma motīvu daļā par prasību uzlikt bankai pienākumu izmaksāt darbiniekiem paredzēto naudu tiesa gļēvi norāda, ka tā vien cerot uz bankas labo gribu izmaksāt naudu sprieduma izpildes stadijā: “Ņemot vērā, ka prasības priekšmets ir darba samaksas piedziņa, tad tiesa spriedumā nenorāda, uz ko vēršama minētā sprieduma piedziņa, līdz ar to nav pamats uzlikt par pienākumu AS “Swedbank” veikt pārskaitījumu no konkrēta konta. Sprieduma izpilde notiek izpildes stadijā Civilprocesa likuma četrpadsmitās sadaļas ietvaros, tiesu izpildītājam konstatējot piespiedu izpildes līdzekļus sprieduma izpildīšanai. Tiesai nav ziņu ne par biedrības īpašumā esošo mantu, aktīviem, uz kuriem vēl būtu vēršama piedziņa, jo tas nav risināms civillietas tiesvedības ietvaros, līdz ar to nav pamats uzlikt par pienākumu bankai veikt pārskaitījumu, bet minētais jautājums risināms sprieduma izpildes stadijā. Apstākļus, ka arī AS “Swedbank” izpildes stadijā varētu veikt minētā sprieduma izpildi, liecina AS “Swedbank” iesniegtie pierādījumi, ka 2020.gada 18.martā AS “Swedbank” veikusi vairākus grāmatojumus par labu Valsts Kasei, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu.”

Lietas būtība

Izmantojot ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas pret VAA ,2019. gada 9. decembra vakarā “Swedbank” bloķēja VAA kontu, nesniedzot paskaidrojumus. VAA internetbankā kontu rotāja vien pēkšņais uzraksts "Maksājums no šī konta nav atļauts". Banka ignorēja arī OFAC licenci Nr.1, kura sankciju apliktajiem paredz 30 dienu periodu, lai pabeigtu darījumus. Nelīdzēja arī 12.decembrī FKTK priekšsēdētājas Santas Purgailes preses konferencē paziņotais, ka "OFAC vienlaikus ar noteiktajām sankcijām ir izdevis licenci Nr.1, kas paredz, ka ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai izbeigtu sadarbību ar sankcionētajām personām 30 dienu laikā, tas ir līdz 08.01.2020. Šajā periodā sankcionēto juridisko personu kontos ir atļauts veikt gan ienākušos, gan izejošos klientu pamatdarbībai raksturīgos maksājumus, tostarp algu, pabalstu, valsts nodevu apmaksu, kā arī ienākušos un izejošos maksājumus saistībā ar banku vai citu fizisku vai juridisku personu komercdarbību ietvaros noslēgtajiem līgumiem."

Tā vietā tās pašas dienas vakarā 10 minūtes pirms darba laika beigām VAA internetbankā vietnē "Sarakste un paziņojumi" uzpeldējis bankas paziņojums: "Sveicināti! “Swedbank” informē, ka, pamatojoties uz Vispārējo darījumu noteikumu 2.5. un 2.7. punktiem un ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.01.2019 normatīvajos noteikumos Nr.13 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” noteikto, ka finanšu iestāde nesniedz pakalpojumus klientam, kas ir sankciju subjekts atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kā arī neizpilda darījumus, ja tajos iesaistītā puse ir sankciju subjekts atbilstoši ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktajām sankcijām, ir apturējusi pakalpojumu sniegšanu un bankas operāciju izpildi uz laiku, kas būs nepieciešams informācijas dokumentu iegūšanai un izvērtēšanai saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un starptautisko sankciju ieviešanu regulējošo prasību izpildi. Ar cieņu, Swedbank, A/S”.

16. decembrī banka iesniedza VAA oficiālu paziņojumu "Par darījumu attiecību izbeigšanu". Turpmākie VAA lūgumi bankai ļaut nokārtot saistības ar darbiniekiem palika bez ievērības.

Valsts nolemj neiejaukties

Nelīdzēja arī VAA vadības vēršanās pēc palīdzības pie FKTK. Šā gada 8. janvārī no S. Purgailes VAA saņēma atbildi, ka bankai ir tiesības veikt algu izmaksas darbiniekiem, taču iestāde neiejauksies bankas un klienta attiecībās: "Komisijai nav deleģētas tiesības iejaukties kredītiestādes un klienta savstarpējās attiecībās, piemēram, Komisijai nav tiesību uzlikt kredītiestādēm pienākumu veikt noteiktus maksājumus. Ja Biedrība uzskata, ka Bankas rīcības dēļ ir noticis tās tiesību aizskārums un Bankas rīcība ir radījusi zaudējumus, tas ir civiltiesisks strīds un Biedrībai ir tiesības šo savu tiesību aizskārumu risināt tiesā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 1.pantam.”

Neatkarīgās aptaujātās tiesvedībā iesaistītās personas atturējās komentēt, vai pārsūdzēs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu.